Pravilnici

Документа Pravilnici

 Правилник о ценама лабораторијских здравствених услуга на примарном,  секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите

 Правилник о утврђивању цена здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштитe

 Правилник о ценама здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите

 Правилник o Номенклатури лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите

 Правилник о Номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите

 Правилник o Нoмeнклaтури здрaвствeних услугa нa сeкундaрнoм и тeрциjaрнoм нивoу здрaвствeнe зaштитe

 Правилник о обрасцима и садржају образаца за вођењe здравствене документације, евиденција, извештаја, регистара и електронског медицинског досијеа

 Правилник о обрасцима у систему здравствене заштите

 Правилник о садржају и обиму права на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања и о партиципацији за 2023. годину

 Правилник о утврђивању Стандарда за акредитацију у области нуклеарне медицине

 Правилник о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2023. годину

 Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

 Правилник о условима и начину унутрашње организације здравствених установа

Канцеларија за скрининг рака